Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย จบแล้ว

Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย จบแล้ว

Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย จบแล้ว

1

เรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันแอร์เกียร์ ซึ่งคล้าย ๆ กับสเก็ต แต่เป็นรองเท้าสเก็ตที่ติดมอเตอร์แรงสูง ทำให้มีความเร็วสูง และทำให้ไต่กำแพงได้ ซึ่งท่าทางการเล่นต่างๆ จะเรียกว่า “ทริค”

Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย จบแล้ว

29
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 2
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 3
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 4
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 5
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 6
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 7
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 8
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 9
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 10
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 11
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 12
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 13
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 14
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 15
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 16
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 17
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 18
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 19
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 20
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 21
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 22
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 23
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 24
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 25
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 26
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 27
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 28
Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 29

Relate Posts